Een huis kopen in Spanje

Een huis kopen in Spanje: Belastingen

Een resident (ingezetene) of een niet-resident die in Spanje inkomsten geniet en/of bezittingen heeft, krijgt te maken met verschillende soorten Spaanse belastingen. De belastingen en belastingtarieven worden door het Spaanse Ministerie van Financiën (Hacienda) vastgesteld. Deze belastingen hebben daarmee weliswaar algemene landelijke geldigheid, maar aangezien de verschillende Spaanse provincies in fiscaal opzicht autonoom zijn, mogen zij binnen door de nationale overheid vastgestelde marges hun eigen belastingtarieven bepalen. Dit geldt eveneens voor de gemeentes in zo’n provincie. Dat betekent dat de belastingtarieven in sommige regio’s en gemeentes  af kunnen wijken van wat in de landelijke tariefoverzichten staat aangegeven.


De belastingen in Spanje kunnen worden onderverdeeld in:


Rijksbelastingen
–  Inkomstenbelasting  (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas)
–  BTW  (Impuesto sobre el Valor Añadido = IVA)
–  Vennootschapsbelasting  (Impuesto de Sociedades)
–  Bijzondere belastingen  (Impuestos Especiales)

Provinciale belastingen
–  Vermogensbelasting  (Impuesto sobre el Patrimonio)
–  Successie- en schenkbelasting  (Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones)
–  Overdrachtsbelasting  (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales)
–  Zegelbelasting  (Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados)

Gemeentelijke belastingen
–  Onroerendgoedbelasting  (Impuesto sobre Bienes Inmuebles)
–  Bouwbelasting  (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras)
–  Belasting Waardevermeerdering Grond  (Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana = Plus Valía)
–  Motorrijtuigenbelasting  (Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mécanica o de Circulación)
–  Leges en gemeentelijke heffingen  (Tasas y Precios Públicos)

Iedere gemeente heeft voor de heffing van de gemeentelijke belastingen een speciale afdeling op het gemeentehuis of werkt voor de belastingheffing samen met een speciaal daartoe in het leven geroepen organisatie, zoals de SUMA in de provincie Alicante. Deze organisatie is belast met de afhandeling van de onroerendgoedbelasting, de motorrijtuigenbelasting, de Plus Valía, de afvalstoffenheffing e.d.

 

In zijn algemeenheid kan men de afhandeling van de gemeentelijke belastingen zelf regelen door de SUMA de verschuldigde jaarlijkse belastingen via automatische incasso van uw Spaanse bankrekening te laten afschrijven.


Voor de aangiften en verdere afhandeling van de provinciale en rijksbelastingen is het verstandig een zogenaamde gestor in te schakelen. Een gestor is een fiscaal specialist die ervoor zorgt dat al uw belastingverplichtingen conform de Spaanse fiscale regelgeving worden afgewikkeld.

Deze informatie is mogelijk gemaakt door Su Casa – Gestoría.

Compare listings

Compare