Een huis kopen in Spanje

Inkomstenbelasting in Spanje

De inkomstenbelasting in Spanje is progressief, variërend van 24% tot 45%, en wordt geheven over uw wereldwijde inkomen. De belastingpercentages bij de verschillende inkomensschijven hebben algemene landelijke geldigheid. Aangezien Spaanse provincies echter fiscale autonomie hebben, kunnen binnen bepaalde door de overheid vastgestelde bandbreedtes afwijkende percentages gelden. Met name de percentages die horen bij de hoogste inkomensschijven kunnen in sommige regio’s hoger uitvallen dan in andere. Daarnaast geldt voor 2013 in verband met de economische crisis in Spanje een extra crisistarief, variërend van 0,75% tot 7% (afhankelijk van de inkomensschijf), bovenop het reguliere belastingtarief.

De inkomstenbelasting is van toepassing op ieder die in Spanje fiscaal resident is. Buitenlanders worden in Spanje als fiscaal resident beschouwd indien zij beschikken over een Spaanse verblijfsvergunning (residencia) of indien:


  – zij meer dan 183 dagen per kalenderjaar in Spanje verblijven;
  – hun persoonlijke en beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten en belangen zich vooral in Spanje
    afspelen;
  – hun echtgeno(o)t(e) en/of kinderen (die financieel van hen afhankelijk zijn) in Spanje resident zijn.

 

U bent in Spanje als fiscaal resident aangifteplichtig voor de inkomstenbelasting indien u inkomsten geniet uit arbeid of uit onderneming. Ook inkomsten uit vroegere arbeid in de vorm van pensioenuitkeringen, AOW-uitkeringen en lijfrenten zijn in Spanje belast. Voor wat de pensioenuitkeringen betreft: private pensioenuitkeringen (van bijvoorbeeld Philips) worden in Spanje belast, terwijl overheidspensioenuitkeringen (van bijvoorbeeld ABP) volgens verdrag in Nederland belast blijven. Overige inkomsten, zoals verhuurinkomsten, rente, dividend e.d. worden eveneens tot uw belastbaar inkomen gerekend.

 

Als u belastingplichtig bent, dient u elk jaar vóór 20 juni aangifte inkomstenbelasting te doen. Anders dan in Nederland krijgt u in Spanje geen belastingaangifteformulier of kennisgeving toegestuurd, maar dient u zelf het initiatief te nemen en bent u zelf verantwoordelijk voor een tijdige belastingaangifte.

 

Indien u resident bent en uw belastbare inkomen beneden de belastingvrije voet blijft, is het toch raadzaam om aangifte te doen voor de inkomstenbelasting. U kunt dan een zogenaamde “nihil-aangifte” (laten) indienen, waarmee u in voorkomende gevallen kunt aantonen dat u in elk geval aangifte heeft gedaan.

 

Buitenlanders die geen residencia hebben en niet voldoen aan bovenstaande criteria (de zogenaamde niet-residenten) dienen in Spanje eveneens inkomstenbelasting te betalen indien zij eigenaar zijn van Spaans onroerend goed. De inkomstenbelasting heeft dan betrekking op het zogenaamde ‘huurwaardeforfait’ van de eigen woning. Over 2% van de door de gemeente vastgestelde kadastrale waarde (valor catastral) is men 25% belasting verschuldigd. Heeft de gemeente de kadastrale waarde van de woning na 1994 herzien, dan geldt een percentage van 1,1% in plaats van 2%.

Deze informatie is mogelijk gemaakt door Su Casa – Gestoría.

Compare listings

Compare