Privacy Beleid

Fairs Consult B.V. respecteert de privacy van de gebruikers van zijn website www.secondhomeguide.com. Dit betekent dat wij vertrouwelijk omgaan met de persoonlijke informatie die wij van u ontvangen. De persoonsgegevens worden door ons verwerkt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet. Dit privacy statement heeft louter betrekking op deze website en aldus niet op andere websites waarnaar op wat voor manier dan ook wordt verwezen.

Fairs Consult B.V. is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Dit geschiedt onder intern beheer en met inachtneming van de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.


Het verwerken van persoonsgegevens
Indien u de website gebruikt, verwerken en verzamelen wij van u de volgende gegevens:

 • van alle gebruikers wordt standaardinformatie over internetgebruik, statistieken op pageviews en verkeer van en naar de website verzameld en verwerkt;
 • van alle gebruikers die via de website contact opnemen met zakelijke of particuliere aanbieders van onroerend goed, maar geen MySHG account hebben aangemaakt, verzamelen en verwerken wij IP-adressen, naam, e-mail adressen, en voor zover opgegeven, telefoonnummers;
 • van alle gebruikers die via de website een MySHG account hebben aangemaakt verzamelen en verwerken wij IP-adressen, inlogdata, e-mailadressen, contact- en informatie verzoeken aan zakelijke of particuliere aanbieders, en voor zover opgegeven, NAW-gegevens, telefoonnummers, favorieten en interesses;
 • van alle gebruikers die contact opnemen met de helpdesk van Secondhomeguide verzamelen en verwerken wij IP-adressen, naam, e-mailadressen, vraag en/of opmerking, en voor zover opgegeven, telefoonnummers.

U kunt tegen de gegevensverwerking bezwaar maken door contact op te nemen met Secondhomeguide. Dit recht van verzet wordt slechts gehonoreerd wanneer er bijzondere persoonlijke omstandigheden in het geding zijn. Voor de beoordeling hiervan nemen wij de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht.


Toegang, wijzigen en verwijderen van persoonsgegevens
Gebruikers die een account hebben aangemaakt kunnen te allen tijde in MySHG persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen. Indien u geen account heeft aangemaakt kunt u contact opnemen met Secondhomeguide voor inzage van uw persoonsgegevens en kan u deze gegevens laten corrigeren of verwijderen. Secondhomeguide handelt hierbij in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


Doeleinden verwerking persoonsgegevens
Secondhomeguide verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het leveren van onze producten en diensten;
 • het meten van statistieken, favorieten en interesses om u zo optimaal mogelijk te kunnen informeren over onze diensten en producten;
 • het meten van statistieken om u zo optimaal mogelijk te kunnen informeren over onze producten en diensten;
 • het meten van de belangstelling voor onze producten en diensten;
 • het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de website;
 • het informeren van gebruikers over producten, diensten en updates;
 • het informeren van gebruikers over nieuws en aanbod van onroerend goed, voor zover zij dat hebben aangegeven;
 • het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • het registreren van meldingen van geschillen en (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten;
 • het beantwoorden van contactverzoeken van gebruikers;
 • het innen van vergoedingen;
 • het doen van direct marketing activiteiten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, het doen van gerichte aanbiedingen en het verzenden van reclame uitingen;
 • het afdwingen van onze Algemene- en Gebruiksvoorwaarden;
 • het beschikbaar stellen van uw persoonsgegevens aan de door ons zorgvuldig geselecteerde partners met het oog op de bovenstaande direct marketingdoeleinden.

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor marketing doeleinden en/of het verstrekken van uw gegevens aan de door ons geselecteerde partners. Dit heet het recht van verzet. U kunt contact opnemen met Secondhomeguide, indien u niet wilt dat uw gegevens gebruikt worden voor direct marketingdoeleinden.


Cookies
Secondhomeguide maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van zogeheten ‘cookies’ (kleine bestanden die op de harde schijf van de computer worden geplaatst en opgeslagen) of ‘webbakens’  (een kleine grafische afbeelding in een e-mail of webpagina die verborgen is voor de gebruiker, waardoor gecontroleerd kan worden dat de gebruiker de webpagina of e-mail gezien heeft). Cookies en webbakens bevorderen het gebruik van de website en zorgen voor een optimale dienstverlening. U kunt via de instellingen van uw browser aangegeven of en, zo ja, welke cookies u accepteert of deze wilt verwijderen. 


Beveiliging
Secondhomeguide gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dit doen wij door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Ondanks het feit dat wij afdoende maatregelen treffen kunnen wij u hieromtrent niets garanderen.


Geen verantwoordelijkheid voor derden
Wanneer u bij het gebruiken van onze website uw gegevens aan een derde verstrekt, dan is Secondhomeguide op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met uw persoonsgegevens omgaat.


Wijziging
Secondhomeguide behoudt zich het recht voor om het privacybeleid te allen tijde eenzijdig aan te passen. Deze aanpassingen zullen dan met onmiddellijke ingang van kracht worden. Wij raden u aan regelmatig kennis te nemen van onze privacy verklaring.


Vragen
Voor vragen over het privacy statement kunt u contact opnemen met Secondhomeguide.

Compare listings

Compare